การปลูก ถั่วเหลือง ในวิกฤติภัยแล้ง

การปลูก ถั่วเหลือง ในวิกฤติภัยแล้ง

ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 65-75 วัน (บริโภคสด) และ 85-95 วัน (เมล็ดแห้ง) ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง นิยมใช้ในระบบปลูกพืช การปลูก ถั่วเหลือง ในระบบปลูกพืชมีประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่

 • ตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว
 • ช่วยเพิ่มธาตุอาหาร เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดิน
 • ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชครั้งต่อไป
 • เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต

การปลูก ถั่วเหลือง

1.พื้นที่ปลูก ถั่วเหลือง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย ค่าความเป็นกรดด่างของดิน 5.5-7.0 พื้นที่น้ำท่วมขังควรมีร่องระบายน้ำ

2.ฤดูปลูก ฤดูแล้งเป็นฤดูที่เหมาะสม ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน-ปลายเดือนธันวาคม โดยปลูกได้ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี แต่ต้องตรวจสอบความชื้นในดินด้วย

3.สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 15-35 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส เมล็ดจะงอกช้าลง อาจใช้เวลานาน 8-10 วัน

4.พันธุ์ถั่วเหลือง ที่เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 60 และเมล็ดพันธุ์ต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์

5.การเตรียมดินและปลูก ถั่วเหลืองในนาที่มีการชลประทานหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไม่จำเป็นต้องไถพรวนดิน แต่ต้องขุดร่องรอยและผ่านกลางนาเพื่อใช้เป็นร่องระบายน้ำออกจากแปลง ระยะห่างร่อง 3-5 เมตร หลีกเลี่ยงการปลูกในสภาพดินทรายจัด โดยใช้อัตรา 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถปลูกแบบหว่านและพรวนดินกลบ และปลูกเป็นแถวใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 50 ซม. ระหว่างต้น 20 ซม. จำนวน 3-5 ต้นต่อหลุม

6.การใส่ปุ๋ย เกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านพร้อมกับการเตรียมดิน

7.การให้น้ำ อย่าให้ถั่วเหลือง ขาดน้ำช่วงออกดอกติดฝักจะทำให้ผลผลิตลดลง

8.การป้องกันกำจัดวัชพืชใบแคบ พ่นฟลูเอซิฟอบ-พี-บิวทิล(15% EC) 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือควิซาโลฟอบ-พี-เทฟิวริล(6% EC) 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หลังงอก พ่นคลุมไปบนต้นเหลืองและวัชพืช ระยะที่วัชพืชส่วนใหญ่มีใบ 3-5 ใบ หรือประมาณ 15-20 วันหลังงอก

วัชพืชใบกว้าง พ่นหลังงอก พ่นโฟมีซาเฟน(25% EC) 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร คลุมไปบนต้นถั่วเหลืองและวัชพืช ระยะที่วัชพืชส่วนใหญ่มีใบ 3-5 ใบ หรือประมาณ 15-20 วันหลังงอก ห้ามเกินอัตราที่กำหนด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อต้นถั่วเหลือง

9.แมลงศัตรูที่สำคัญ

ระยะต้นกล้า

–  หนอนแมลงวันเจาะลำต้น ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลง เช่น ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลังจากถั่วเหลืองงอกไม่เกิน 7-10 วัน และพ่นซ้ำอีก 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

ระยะออกดอกและติดฝัก–  แมลงหวี่ขาว พ่นด้วยสารเคมีป้องกำจัด เช่น อะเซทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการทำลายใบยอดย่น และใบหงิกงอ ในระบะถั่วเหลืองเจริญเติบโตจนถึงระยะติดฝักอ่อนและฝักยาวเต็มที่อีก 2 ครั้ง พ่น 2-3 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน

พืชมีปัญหาปรึกษาคลินิกพืชคูลเกษตรทันทีได้ที่

–  หนอนเจาะฝัก ให้ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส 40% อีซี (ฮอสตาไธออน 40 อีซี) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 1-2 ครั้งให้ห่างกัน 10 วัน

 • 10.โรคที่สำคัญ
 • –  โรครากและโคนเน่า คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น เมทาแลกซิล อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
 • 11.การเก็บเกี่ยว ฝักสดเมื่ออายุ 65-75 วัน เมล็ดแห้งเก็บเกี่ยวเมื่อใบร่วง ฝักแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ร้อยละ 95 ของจำนวนฝักทั้งหมดโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • ต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวแล้วผึ่งไว้ในแปลง 1-2 วัน จึงนำไปนวดด้วยเครื่องนวดถั่วเหลืองที่มีความเร็วรอบ ไม่เกิน 500 รอบต่อนาที กะเทาะเมล็ดออกจากฝักและร่อนทำความสะอาดไปพร้อมกัน นำเมล็ดที่ได้ไปผึ่งแดดเพื่อลดความชื้นให้เหลือประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในกระสอบที่สะอาดและเย็บปากกระสอบให้มิดชิดเพื่อเก็บรักษาหรือส่งจำหน่าย
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เกษตรกรมักขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง หรือหาเมล็ดพันธุ์ได้ไม่ทันต่อช่วงเวลาปลูก ดังนั้นจึงควรหาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง โดยเริ่มจาก
 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 2. ปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาตามคำแนะนะ
 3. เพื่อปราศจากการปนพันธุ์ หมั่นตรวจสอบแปลงและขจัดพันธุ์ปน อย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ระยะต้นกล้า ระยะออกดอกและติดฝัก
 4. เก็บเกี่ยวโดยใช้เคี่ยวเกี่ยวต้น ขณะใบร่วง ฝักแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ร้อยละ 95 จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่าเครื่องเกี่ยวนวด
 5. ภายหลังกะเทาะเมล็ด ทำความสะอาด ตากเมล็ดอีกครั้งให้แห้งสนิทเพื่อลดความชื้นให้เหลือ 10-12 เปอร์เซ็นต์(ตาก 1-2 แดด) ทดสอบโดยใช้ฟันขบเมล็ดจะมีเสียงดังกร๊อบและแตกเป็นชิ้นเล็กๆ
 • การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ภาชนะที่ใช้บรรจุต้องสะอาดและสามารถปิดได้มิดชิด เช่น ถุงพลาสติกชนิดหนา ปิ๊บ ถังพลาสติก หรือ ถังน้ำมันที่มีฝาปิดได้สนิทขนาดต่างๆ วางภาชนะไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เปียกชื้นจากฝน มีการป้องกัน แมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ เข้ารบกวน สามารถเก็บเมล็ดได้ข้ามปี ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำ

กำจัดหญ้าหลังงอก 1ลิตร กำจัดหญ้าใบแคบ ใบแหลม ในมันสำปะหลัง ถั่ว มะเขือ พริก แตงกวา พื้นที่ 3-10 ไร่ คูลเกษตร

ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอบ – พี – เอทิล 

– ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก วัชพืชมีจำนวนใบ 3-5 ใบ ในพืชประธานใบกว้างทุกชนิด เช่น พืชตระกูลแตง ตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวดำ ถั่วเขียวผิวมัน) พริก มะเขือ มันสำปะหลัง ทานตะวัน หอม กระเทียม สับปะรด หรือผักกินใบเช่น คะน้า กวางตุ้ง 

– กำจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าหางนกยูงใหญ่ หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพูหญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว และหญ้าตีนนก สามารถฉีดทับพืชปลูกได้ ไม่เป็นอันตรายต่อพืชปลูกใบกว้าง 

– ฉีดในสภาพดินมีความชื้น ออกฤทธิ์แบบดูดซึม เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆภายใน 7-10วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด

– วิธีใช้ : ใช้อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน ขนาด 1 ลิตร

เอส-ซอร์บ สารเร่งการดูดซึม 

ใช้สำหรับผสมสารกำจัดวัชพืช ทุกชนิด

– ฮิวมิค แอซิด 80 %

– ปรับสมดุลของดิน เพิ่มความชุ่มชท้นในดิน 

– ช่วยเร่งการดูดซึมสารได้สูงขึ้น

– ช่วยพาสารกำจัดวัชพืชเข้าสู่ต้นรวดเร็ว

– เพิ่มประสิทธิภาพให้วัชพืชตายเร็ว ตายนาน มากขึ้น

– อัตราการใช้ 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ขนาด 100 กรัม

อะซีทามิพริด กำจัดเพลี้ยจั๊กจัน ด้วงหมัดผัก เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยดำ คูลเกษตร

ชื่อสามัญ:อะซีทามิพริด  

ประโยชน์ : กำจัดแมลงหวี่ขาว หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย ด้วงหมัดผัก ด้วงเต่าแตง สามารถใช้ได้ทั้งผักตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง พริก ยาสูบ ส้ม ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด มะนาว แตงโม มะเขือเทศ กล้วยไม้ เป็นต้น
อัตรา : ใช้ในอัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ขนาดบรรจุ : 100 กรัม

ซื้อออนไลน์ ห่างไกลโควิด ส่งไว ส่งฟรี ยินดีให้บริการ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ช่องทางการสั่งซื้อและขอคำปรึกษา จัดการได้ทันที สอบถามได้ที่

โทร. 095-237-1723

เข้ากลุ่มคนรักพืช เพื่อติดตามความรู้ใหม่ๆ สอบถามปัญหาพืช ได้ทุกวันที่นี่

ไลน์แอด @koolkaset คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อโดยตรงทาง คลินิกพืชคูลเกษตร คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อทาง ลาซาด้า คลิกที่นี่

สั่งซื้อทาง ช้อปปี้ คลิกที่นี่  

อ้างอิง

 • https://www.kubotasolutions.com 
 • https://www.thansettakij.com
 • https://th.wikipedia.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *